Zorg

“Zorg is van alle dagen en alle tijden.”

Het is belangrijk dat de interne zorgstructuur goed wordt beschreven in een zorgprofiel. Het zorgprofiel maakt integraal deel uit van het schoolplan. Voor wat betreft de actuele gegevens van de school verwijzen we daarom ook naar het schoolplan. Omdat de zorg voor leerlingen een essentieel aspect van het hele onderwijs is, is er gekozen voor een weergave in een apart plan. Het is een handleiding voor de leerkracht, die de spil is binnen de interne zorgstructuur van de school. Deze beschrijving van het zorgprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en ‘passend onderwijs’. Onze school werkt, zoals het merendeel van de scholen binnen scholengroep Opron, volgens het principe van ‘Handelingsgericht werken’. 

Het zorgprofiel is geschreven om de volgende redenen:

  1. Zorg aan leerlingen is een vorm van pedagogisch handelen en didactisch maatwerk dat in een continuüm van signaleren, analyseren, plannen, realiseren en evalueren wordt aangeboden.
  2. Zorg op school wordt meer naarmate de leerling meer afwijkt van wat als gemiddelde wordt aangemerkt.
  3. Zorg op school heeft niet alleen te maken met de zwakkere leerlingen. Ook de leerlingen die beter kunnen c.q. willen, hebben recht op specifieke zorg.  

In ons onderwijszorgprofiel neemt het handelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Alle scholen van ons samenwerkingsverband hebben zich verplicht handelingsgericht werken als uitgangspunt van hun pedagogisch en didactisch handelen te nemen. Ons onderwijszorgprofiel sluit aan bij de eisen die vanuit het samenwerkingsverband zijn gesteld aan het niveau van de basiszorg.

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.

Informatie over het OET

Documenten