Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties

Het verlenen van verlof is aan strenge regels gebonden. Door de leerplicht-ambtenaar wordt er extra gecontroleerd op het zogenaamde “luxe verzuim”. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan het verlof vragen voor extra vakantie c.q. lang weekendje weg.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat de leerlingen geregeld de school bezoeken. In bijzondere gevallen kan de school aan uw kind(eren) extra verlof verlenen. De leerplichtwet noemt daarvoor een aantal mogelijkheden.

Wanneer is extra verlof mogelijk?

1. Bij ziekte van uw kind

Als dat voorkomt dient u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de leerling na 9.00 uur nog niet als ziek gemeld is, zal de school contact met de ouders opnemen.

2. Vakantieverlof

De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof:

 • Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.(Een werkgeversverklaring dient te worden ingeleverd).
 • Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen
 • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verder is het wettelijk niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de schoolvakanties.

Geen redenen voor vakantie verlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, reeds gekochte tickets, ontlopen verkeersdrukte, "er wordt toch geen les gegeven" en dergelijke.

Meent u dat uw kind(eren) wel in aanmerking komen voor extra verlof voor een vakantie dan geldt dat u het verlof 8 weken tevoren moet aanvragen bij de directeur van de school.

3. Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Dit verlof kan bijvoorbeeld worden verleend:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; voor de duur van de verplichting;
 • voor verhuizing; ten hoogste één dag,
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad één of ten hoogste twee dagen;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten; in de eerste graad: ten hoogste vier dagen; in de tweede graad: ten hoogste twee dagen; in de derde of vierde graad; ten hoogste één dag;
 • bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (één dag)
 • bij gezinsuitbreiding
 • overige gewichtige omstandigheden, dit ter beoordeling van de directeur. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te worden ingeleverd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

Over verlof voor maximaal tien dagen per schooljaar neemt de directeur van de school een beslissing. Als uw aanvraag om verlof meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont de beslissing. Overigens dient de aanvraag wel bij de directeur van de school te worden ingediend.


4. Religieuze feest- en gedenkdagen

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult. De ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Voorbeelden van religieuze feest- en gedenkdagen waarvoor verlof kan worden verleend:

 • voor Hindoes; het Divali- en Holifeest
 • voor moslims; het Offer- en Suikerfeest.
 • voor joden; Het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutten-, Slot-, Paas- en het Wekenfeest.

Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof kunt u een formulier downloaden. Ook zijn er op school formulieren aanwezig. U vult daarop in voor wie u verlof aanvraagt, voor welke dag of periode en de reden. Na goedkeuring van de aanvraag door de directeur, ontvangt u een getekende kopie van het formulier mee.

Niet eens met de beslissing?
Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Documenten