Medezeggenschap

Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Al deze beslissingen hebben direct dan wel indirect betrekking op uw kinderen op school.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken alle scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006.

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De leden van de MR worden gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen. Er wordt via een vast protocol verkiezingen uitgeschreven.
De MR bestaat uit twee groeperingen, nl. een ouder- en een personeelsgeleding
[3 – 3 verhouding]. Elke geleding heeft instemmings- en adviesrecht over zaken die voor haar van belang zijn, zoals bijvoorbeeld: het schoolplan – formatieplan – arbeidsomstandigheden – schoolgids.

Rol
Naam
Geleding
Contact
Voorzitter Rik Ruiter  ouder  
Secretaris Rik Ruiter ouder mr.menterhorn@opron.nl 
Lid Miranda Kroeze ouder  
Lid  Annemarie Tiktak ouder  
Lid Margriet Bijlsma  personeel  
lid  Margreet Joosten personeel  
Notulist Laura van der Tuin personeel  

Bijna alle vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar. De MR vergadert ten minste 9 x per schooljaar. U kunt de vergaderdatums hieronder terugvinden. Belangstellenden kunnen als toehoorder deze vergaderingen bijwonen. Men dient zich in dat geval uiterlijk 1 uur voor de vergadering te melden bij de voorzitter of secretaris. Ook kan men zich bij de MR melden als men suggesties, klachten en / of opmerkingen ten aanzien van de school heeft.

Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• personeelsbezetting (vacatures en groepsformatie)
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• veiligheid (in en rond de school)
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang
• vaststelling/wijziging van de wijze waarop de voor-/naschoolse opvang wordt georganiseerd
• vaststelling/wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling

Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
• Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (=bestuur, bovenschools management en directie), vertegenwoordigt door de directeur van de school, de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
• Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Alle rechten van de medezeggenschapsraden staan in de Wet Medezeggenschap Scholen. Zie www.infowms.nl.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
Contact met de achterban is voor ieder lid van de MR onontbeerlijk. Hoe meer “input” vanuit de achterban, hoe beter. Desondanks zitten leden van de MR echter “zonder last of ruggespraak” in de MR. Dat wil zeggen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij het bepalen van een standpunt en dat ze niet verplicht zijn een stemadvies van hun achterban over te nemen.
Heeft u een mening over een bepaald actueel onderwerp ten aanzien van onderwijs in het algemeen, of misschien een plaatselijk of regionaal nieuwsfeit, en wilt u dit graag bij de school onder de aandacht brengen? Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen!

Hoe kom je als ouder in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar kan zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Medezeggenschapsraad – De MR voor leerkrachten
Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Wat is het verschil met een ouderraad?
Zowel de MR als de ouderraad spannen zich in om in samenwerking met het team van openbare basisschool Menterhorn een goede en plezierige school te maken en te houden.
De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten, zoals schoolfeesten, de sinterklaas- en kerstviering, sportdagen, schoolreizen, de wandelvierdaagse etc.
De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.
De MR vindt het zeer belangrijk dat niet alleen leerlingen met plezier naar school komen, maar dat ouders zich hier eveneens welkom voelen.

Contact
Wilt u meer informatie over het reilen en zeilen van de MR of wilt u ons iets vragen, dan kunt u altijd bij één van de leden van de MR terecht. Ook kunt u ons per e-mail bereiken via: mr.menterhorn@opron.nl 

Vergaderdatums 
De datum van de eerstvolgende vergadering wordt vermeld op het ouderportaal.